Vedtekter

Vedtekter for Grenland Fotoklubb

 • §1 Foreningens navn
  Foreningens navn er: Grenland Fotoklubb og ble stiftet 10.10.2010
 • §2 Formål
  Grenland Fotoklubb har som formål å være et samlende organ for fotointeresserte i Grenland og omegn.
 • §3 Juridisk person
  Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 • §4 Medlemmer
  Klubben er åpen for alle
 • §5 Stemmerett og valgbarhet
  Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare tillitsverv i foreningen.
 • §6 Kontingen Kontigenten fastsettes av årsmøtet. Betalingsinformasjon sendes ut umiddelbart etter årsmøtet med betalingsfrist 20 dager. Hovedmedlem betaler full kontingent. Hvert familiemedlem betaler en redusert kontingent (gjelder fra 2025). Endringer i kontingent bestemmes av årsmøtet og gjelder fra påfølgende år.
 • §7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
  Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.
 • §8 Årsmøte
  Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av februar måned, er foreningens høyeste myndighet.
  Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 • §9 Ledelse av årsmøtet
  Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
 • §10 Stemmegivning på årsmøtet
  Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en stemmeavgivning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt so har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 • §11 Årsmøtets oppgaver
  Årsmøtet skal:
  • Behandle Grenland Fotoklubb’s årsmelding
  • Behandle Grenland Fotoklubb’s regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Vedta planlagt bruk av budsjett for det kommende året

Velge: (når disse er på valg)

  • Leder
  • Styremedlem(mer)
  • Vara(er)
  • Valgkomiteformann og valgkomitemedlem

Styret konstituerer selv de ulike verv/funksjoner innad i styret på første styremøte etter årsmøte.

 • §12 Ekstraordinære årsmøter
  Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som før ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 • §13 Styret
  Foreningen ledes av et styre på minst 4 medlemmer og 2 varaer. Verv: Leder, Sekretær, kasserer, to styremedlemmer. Leder sitter for 1 år om gangen og er på valg hvert år. Styremedlemmer velges inn for 2 år om gangen, vara sitter i 1 år om gangen. En person kan ha flere styreverv. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

  • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver o utarbeide instruks for disse.
  • Administrere og føre nødvendig kontroll med Grenland Fotoklubbs økonomi i henhold til de til enhver tid gjengjelde instrukser og bestemmelser.
  • Representere Grenland Fotoklubb utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 • §14 Vedtektsendring
  Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 • §15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres)
  Oppløsning av Grenland Fotoklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Grenland Fotoklubb.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.

Vedtektene er oppdatert pr  6 februar 2017